Reklama

w sprawie zmian do „Programu współpracy Gminy Parzęczew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz 1327 ze zm.) na rok 2023”.

Zarzadzenie NR 546/22Formularz uwag do programu współpracy na 2023.docx

Reklama