Rada Gminy przyjęła budżet na 2023 rok
Reklama

Podczas dzisiejszej sesji Rady Gminy Wójt przedstawił projekt budżetu na 2023 rok, który został jednogłośnie przyjęty przez Radę Gminy. Projekt budżetu zakłada dochody gminy ogółem w wysokości 43 844 211,95 złotych i wydatki na poziomie 48 774 211,99 złotych.

Budżet zamyka się deficytem w wysokości 4 930 010,04 złotych, który równoważony jest ponad 3 mln nadwyżką budżetową z lat 2020 i 2021, wolnymi środkami w wysokości 1 117 982,03 zł oraz kredytem w wysokości 1 633 000,00 zł.

Warto podkreślić, że to już piąty budżet przygotowany w obecnej kadencji przyjęty przez Radę Gminy bez większych zastrzeżeń. Wynika to z dobrej współpracy z Radą Gminy, konstruktywnego dialogu oraz zrozumienia potrzeb i ograniczeń finansowych przed jakimi stają samorządy

W 2023 roku zaplanowane są rekordowe wydatki inwestycyjne w wysokości 22 mln złotych. W trakcie roku kwota ta jeszcze wzrośnie, jednak bez nadwyżki budżetowej, wypracowanej w latach ubiegłych, gmina nie byłaby w stanie zrealizować takich inwestycji. Obecnie priorytetowym zadaniem jest zabezpieczenie wkładu własnego i wykorzystanie wszystkich dotacji pozyskanych przez gminę. Wśród zadań zaplanowanych do realizacji w 2023 roku ujęte zostały m.in.:

budowa dróg gminnych w miejscowościach: Pustkowa Góra, Tkaczewska Góra, Sokola Góra, Nowomłyny, Florentynów, Orła – Duraj, Pustkowa Góra (odcinek za torami) oraz w Parzęczewie – ul. Zachodnia, Jesionowa, Klonowa, Jodłowa.budowa mostu na rzece Bzura w miejscowości Nowomłyny,zakończenie budowy Regionalnego Centrum Rozwojuzakończenie budowy pumptracka i zagospodarowanie terenu nad zalewem w Parzęczewiebudowa parkingów przy Gminnym Ośrodku Zdrowia oraz przy bibliotece

Wieloletnia tendencja zmniejszania dochodów gminy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, a jednocześnie ogromny wzrost cen prądu, ciepła, odsetek od kredytów oraz cen usług i materiałów doprowadziła do sytuacji, w której prawie wszystkie gminy mają większe wydatki bieżące niż dochody.

Mimo iż gmina otrzymała wsparcie z budżetu państwa w postaci zwiększenia subwencji z tytułu utraconych dochodów, to wpływy do budżetu nie wystarczają na pokrycie wydatków niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania gminy, szkół, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Zakładu Gospodarki Komunalnej, Forum Inicjatyw Twórczych i Gminnej Biblioteki Publicznej. Aby utrzymać poziom dofinansowania na poziomie 2022 oku gmina zmuszona jest do zaciągnięcia dodatkowego kredytu.

Plan na 2023 rok jest ambitny i jeśli uda się go zrealizować w 100%, to będzie to wielki sukces naszego samorządu.

Reklama