Reklama

Pełną parą ruszyła budowa nowej ulicy w Ozorkowie, nazwanej na roboczo aleją Unii. Pojawiło się tu bardzo dużo ciężkiego sprzętu niwelującego teren. Budowlańcy urządzili swoją bazę przy ul. Lipowej.
Nowa aleja Unii będzie miała jedną szeroką jezdnię, na której wyznaczone zo­staną po dwa pasy ruchu dla każdego kierunku. Równolegle do jezdni popro­wadzony zostanie chodnik, którego część zajmie ścieżka rowerowa. Powstanie tak­że kanalizacja deszczowa i oświetlenie uliczne. Wszystko ma być gotowe na 10 września, czyli termin ukończenia prac jest bardzo napięty.

Budowany właśnie odcinek to pierw­szy z trzech etapów powstawania drogi łączącej ulicę Maszkowską z zakładami w ozorkowskiej podstrefie Łódzkiej Spe­cjalnej Strefy Ekonomicznej. Bez wątpie­nia jest to etap najważniejszy, bo odda­nie do użytku tego odcinka jezdni umoż­liwi ciężkim samochodom dojazd do firm usytuowanych w strefie bez konieczno­ści przebijania się przez bardzo zatłoczo­ne centrum Ozorkowa. Poprawi się tak­że komunikacja drogowa osiedla bloków, do którego trzeba obecnie dojeżdżać nie­utwardzonym, wyboistym skrótem lub jechać przez całe miasto. W kolejnych dwóch etapach ma zostać poszerzona ulica Południowa, co będzie wymagało również przebudowy mostu na Bzurze, a w ostatnim, trzecim – przebudowana zostanie ulica Lipowa, wyprowadzająca ruch z alei Unii na tereny ŁSSE.

W najbliższą środę – 10 maja władze miasta planują oficjalne otwarcie budo­wy. Na terenie przyszłego połączenia alei Unii z ulicą Lipową wkopany zosta­nie kamień węgielny. Inwestycja kosz­tować ma 11 mln złotych, współfinansu-je ją Unia Europejska w ramach Euro­pejskiego Funduszu Rozwoju Regional­nego.

Źródło : Express Ilustrowany, (jaz)
Data publikacji: 06.05.2006

Reklama