Reklama

Szanowni Mieszkańcy,

Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wprowadziła obowiązek regularnej kontroli nieruchomości w zakresie pozbywania się nieczystości ciekłych. Wójt Gminy Parzęczew informuje, iż zgodnie z art. 6 ust. 5a i 5aa w zw. z art. 9u ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 1469) od 1 października 2023 r. na terenie Gminy Parzęczew rozpoczyna się cykl kontrolny –  zgodnie z Planem Kontroli załączonym poniżej. Kontrola polegać będzie na wezwaniu właściciela nieruchomości do okazania umowy z firmą świadczącą usługi wywozu nieczystości ciekłych oraz dowodów uiszczania opłat za te usługi (rachunki, faktury, kwity potwierdzające wywóz). Należy pamiętać, że posiadane rachunki muszą potwierdzać regularność wywozu nieczystości ciekłych.

Kontrole przeprowadzane będą przez upoważnionych pracowników Urzędu Gminy w Parzęczewie.

Za utrudnienie lub uniemożliwienie kontroli nowe przepisy przewidują karę grzywny (art. 10 ust. 2d ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – kto utrudnia lub udaremnia przeprowadzenie kontroli – podlega garze grzywny).

Osoby, które nie mają jeszcze podpisanych umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych (szamb) i przydomowych oczyszczalni ścieków powinny to uczynić niezwłocznie. W załączeniu znajduje się lista przedsiębiorców posiadających zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej w powyższym zakresie.

PLAN KONTROLI 2023/2024 zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe oraz przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Parzęczew w zakresie przestrzegania przepisów ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.Wykaz podmiotów prowadzących działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Parzęczew https://bip.parzeczew.nv.pl/a,14640,dla-interesanta-gospodarka-odpadami-komunalnymi.html.

 Informujemy o czym należy pamiętać:

Jeżeli mieszkasz na terenie nieskanalizowanym, obowiązkowo wyposaż nieruchomość w zbiornik bezodpływowy (szambo) lub przydomową oczyszczalnię ścieków, spełniającą wymagania określone przepisami.Podpisz umowę z przedsiębiorcą świadczącym usługę wywozu nieczystości ciekłych.Jeżeli użytkujesz szambo – zgłoś je do gminnej ewidencji, dbaj o jego dobry stan techniczny i szczelność.Jeżeli użytkujesz przydomową oczyszczalnię ścieków – zgłoś ją do gminnej ewidencji i eksploatuj zgodnie z wytycznymi producenta.Zlecaj wywóz nieczystości ciekłych, adekwatnie do ilości zużytej wody:ze zbiornika bezodpływowego, aby nie dochodziło do przepełnienia zbiornika i wylewania się nieczystości na powierzchnię gruntu,z przydomowej oczyszczalni ścieków, z częstotliwością wynikającą z instrukcji eksploatacji oczyszczalni, gwarantującą prawidłową pracę oczyszczalni.Pamiętaj, aby usługę wywozu nieczystości ciekłych zlecać wyłącznie przedsiębiorcy, który posiada zezwolenie Wójta Gminy Parzęczew na świadczenie usług w przedmiotowym zakresie.Zachowaj do kontroli potwierdzenie /rachunki, faktury/ za wykonaną usługę wywozu nieczystości ciekłych.Pamiętaj, że niewłaściwe postępowanie ze ściekami stwarza zagrożenie sanitarne – zanieczyszcza wody powierzchniowe i gruntowe.Niedopuszczalne jest, by ścieki z budynków mieszkalnych były gromadzone lub wywożone wspólnie z gnojowicą lub gnojówką na grunty rolne.

Odpowiedzi na najczęstsze pytania dotyczące kontroli pozbywania się nieczystości ciekłych:

Czy każdy mieszkaniec zostanie skontrolowany? 
Tak, kontroli podlegają właściciele nieruchomości wyposażonych w zbiornik bezodpływowy albo przydomową oczyszczalnię ścieków.Czy jeśli mam faktury i dowody zapłaty czy to wystarczy do kontroli?
Nie, podczas kontroli należy przedłożyć zarówno dowody uiszczania odpłat za usługi wywozu nieczystości ciekłych, a także umowę z przedsiębiorcą posiadającym zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników z instalacji przydomowych oczyszczalni ścieków. Należy pamiętać, że posiadane rachunki muszą potwierdzać regularność wywozu nieczystości.Kto powinien zawrzeć umowę na wywóz nieczystości ciekłych?  
Umowa na wywóz nieczystości ciekłych powinna być zawarta przez właściciela nieruchomości.Co mi grozi jeśli nie przedstawię dokumentów?
Zgodnie z art. 10 ust. 2 i 2d ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2023 r.,  poz. 1469.), kto nie wykonuje ww. obowiązków oraz utrudnia przeprowadzenia kontroli podlega karze grzywny 500-5000zł .Gdzie znajdę wykaz uprawnionych podmiotów do wywozu nieczystości ciekłych?
Wykaz uprawnionych podmiotów do wywozu nieczystości ciekłych znajduje się na stronie Urzędu Gminny w Parzęczewie https://bip.parzeczew.nv.pl/a,14640,dla-interesanta-gospodarka-odpadami-komunalnymi.htmlZ jakich przepisów wynika kontrola?
Zgodnie z art. 6 ust. 5a i 5aa w zw. z art. 9u ust. 2 Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 1469), Wójt ma obowiązek dokonania kontroli w zakresie posiadanej umowy i dowodów uiszczania opłat za usługi, według planu kontroli.Mam więcej pytań- gdzie znajdę pomoc? 
Odpowiedzi na pytania można uzyskać w Referacie Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej w pokoju nr 27 lub pod nr tel. 42 718 60 02. Więcej informacji pod linkiem: https://www.parzeczew.pl/przypominamy-zglos-przydomowa-oczyszczalnie-sciekow-i-szambo-do-ewidencji/

Reklama