Reklama

W dniu 12.08.2022 r. weszła w życie ustawa o dodatku węglowym, zakładająca wypłatę 3 tys. zł każdemu gospodarstwu domowemu.

Informujemy, że na terenie Gminy Ozorków obsługę wniosków o wypłatę dodatku węglowego realizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Ozorków ul. Wigury 14, 95-035 Ozorków.

Wnioski o wypłatę dodatku węglowego będą  przyjmowane  od dnia 18 sierpnia 2022 r codziennie z wyjątkiem ŚRODY w godz. od 8.00- 12.00

Zgodnie z treścią ustawy dodatek węglowy  przysługuje gospodarstwom domowym, dla których głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe.

Przez paliwa stałe rozumie się węgiel kamienny, brykiet lub pelet zawierające co najmniej 85% węgla kamiennego.

Warunkiem otrzymania dodatku węglowego jest wpis lub zgłoszenie źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Dodatek węglowy wynosi jednorazowo: 3000 zł zarówno dla gospodarstwa domowego jednoosobowego jak i gospodarstwa wieloosobowego

Przez gospodarstwo domowe rozumie się:

osobę fizyczną samotnie zamieszkującą i gospodarującą (gospodarstwo domowe jednoosobowe) albo
osobę fizyczną oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

Na potrzeby składania wniosków o wypłatę dodatku węglowego przyjmuje się, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.

W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku węglowego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy.

Dodatek węglowy nie przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, na potrzeby którego zostało zakupione paliwo stałe, po cenie i od przedsiębiorcy, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw (Dz. U. poz. 1477).

Druki wniosków można pobrać:

– ze stronie www.gov.pl  Ministerstwa Klimatu i Środowiska ,

 – od dnia 18 sierpnia 2022 r. będą dostępne na stronie Gminnego Ośrodka Pomocy  Społecznej Gminy Ozorków,

 – od dnia 18 sierpnia 2022 r wydawane będą w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej Gminy Ozorków, ul. Wigury 14.

Wnioski można składać:

elektronicznie z wykorzystaniem platformy ePUAP,
papierowo w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Ozorkowie, ul. Wigury 14,
pocztą na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wniosek o wypłatę dodatku węglowego zawiera dane dotyczące wnioskodawcy, w tym dane konieczne do jednoznacznej identyfikacji (imię, nazwisko, PESEL, dane dokumentu potwierdzającego tożsamość), i jego gospodarstwa domowego. Jak podkreślono, weryfikacja tych danych przez gminę jest konieczna, w szczególności z uwagi na fakt, że jednemu gospodarstwu domowemu przysługuje jeden dodatek węglowy. Należy pamiętać, że informacje przedstawione we wniosku o wypłatę dodatku węglowego składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

Należy zaznaczyć także, iż w przypadku, gdy ogrzewanie budynku realizowane jest przez lokalną sieć ciepłowniczą obsługiwaną z kotła na paliwo stałe w rozumieniu art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym, do wniosku należy załączyć oświadczenie właściciela lub zarządcy budynku o takim sposobie ogrzewania budynku zgodnie   ze zgłoszeniem lub wpisem do centralnej ewidencji emisyjności budynków.
Zgodnie z art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym przez paliwa stałe rozumie się węgiel kamienny, brykiet lub pelet zawierające co najmniej 85% węgla kamiennego.
Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków każdy właściciel lub zarządca budynku ma obowiązek złożenia do centralnej ewidencji emisyjności budynków deklaracji dotyczącej źródeł ciepła i źródeł spalania paliw.

Ustawa o dodatku węglowym nie zakłada kryteriów dochodowych.

Wniosek o przyznanie dodatku węglowego można składać do dnia 30.11.2022 r. Wypłata dodatku nastąpi w ciągu 30 dni od daty jego złożenia.

Wnioski o wypłatę dodatku węglowego złożone po dniu 30.11.2022 r. nie będą rozpatrywane.

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać  telefonicznie  pod numerem 42 277 14 51

Załączniki:

PlikOpisRozmiar

Wniosek 914 kB

Reklama