blizejciebie.png
Reklama

Dwudziestokrotną średnią krajową plus trzy ostatnie pensje oraz nagrodę jubileuszową, tyle może dostać pracownik Cukrowni Leśmierz za dobrowolne odejście z likwidowanego
zakładu. Do tego sfi­nansuje każde­mu kurs nauki nowego zawodu. Wyjąt­kowo ambitni mogą skoń­czyć nawet dwa takie kur­sy. Trudno się dziwić, że załoga chętnie i bez żalu rozstaje się ze starą fir­mą.

Na 151 pracowników ponad stu już zadeklaro­wało chęć rozwiązania mają na to czas do 21 sierpnia – mówi pre­zes cukrowni Robert Si­korski. – Ci, którzy nie zro­bią tego w wyznaczonym terminie, nadal będą na­szymi pracownikami, ale nie będą już mogli liczyć na tak wysokie odprawy. Ostatecznie mogą dostać po 36 tysięcy złotych, pod­czas gdy oferowane obecnie kwoty sięgają nawet 75 tysięcy. Myślę, że zde­cydowana większość pra­cowników skorzysta z szansy i w ciągu najbliż­szych dni rozwiąże umo­wy o pracę.

Cukrownia zaoferowa­ła swojej załodze możli­wość nieodpłatnego zdo­bycia nowego zawodu. Do wyboru były między in­nymi takie specjalności jak operator koparkoładowarki, wózka widłowe­go czy maszyn budowla­nych. Chętnych nie brakowa­ło, tym bardziej że za szkolenia płaciła firma, a kur­sy odbywały się w czasie pracy. 120 osób już sko­rzystało z kursów, pozo­stali czekają na swoją ko­lej.

Tymczasem jeszcze w tym miesiącu odbędzie się na zbycie nie­ruchomości po cukrow­ni. Na licytację trafi 7 dzia­łek o łącznej powierzchni 20 hektarów. Gminie zaoferowano na­tomiast na preferencyj­nych warunkach park, sieć wodociągową i cie­płowniczą. Samorząd wstępnie wyraził zainteresowanie tym majątkiem, choć chciałby go przejąć za symboliczną złotówkę. To, zdaniem zarządu cu­krowni, jest niemożliwe. – Z gminą na pewno się dogadamy, ale prawdzi­we pieniądze chcemy uzy­skać ze sprzedaży grun­tów pod samym zakładem – mówi prezes Sikorski. – Zainteresowanie jest bardzo duże, zanosi się na ostrą licytację. Pod ko­niec miesiąca będzie wia­domo, kto stanie się wła­ścicielem byłej cukrow­ni.

 

BLIŻEJ CIEBIE

09-08-2008

TEKST: JAZ 

Reklama