Reklama

W Urzędzie Miejskim w Ozorkowie trwają prace związane z wdrożeniem e-urzędu – inwestycją współfinansowaną ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

Informatyzacja urzędu i rozwój usług publicznych on-line to wymóg ustawowy. Koszt wdrożenia e-urzędu to 861 tys. złotych, 75% tej kwoty Miasto Ozorków otrzyma ze środków unijnych. Umowa na współfinansowanie inwestycji została zawarta 18 października 2007 r. z Wojewodą Łódzkim. Na początku stycznia 2008 r., wyłoniono w drodze przetargu firmę, która najpóźniej do końca maja tego roku ma zainstalować w urzędzie odpowiednie oprogramowanie oraz dostarczyć nowy sprzęt komputerowy. W ramach projektu przewidziano także modernizację użytkowanych dotychczas komputerów, aby zapewnić sprawne funkcjonowanie elektronicznego obiegu dokumentów.

Informatyzacja urzędu wymaga także reorganizacji w poszczególnych wydziałach i przeprowadzenia częściowych remontów w budynkach przy ul. Listopadowej 16 i Wigury 1.
Zmiany polegają przede wszystkim na utworzeniu stanowisk otwartych w niektórych wydziałach urzędu.

Na II piętrze w budynku przy Wigury zlikwidowano część pokojów, zajmowanych dotąd przez Wydziały: Współpracy Europejskiej, Strategii i Rozwoju Gospodarczego oraz Stanowisko ds. Ochrony Środowiska. Wydziały te zostały przeniesione do Sali Posiedzeń Rady Miejskiej na i piętro, pokój 113. Oczywiście nie jest to miejsce docelowe tych stanowisk, tylko na czas trwania remontu. W miejsce tych wydziałów, na li piętrze, znajdować się będą otwarte stanowiska (lada i przeszklona ściana) Wydziału Finansów. Petenci będą mogli załatwiać tu m. in. sprawy związane z podatkami. Pracownicy Wydziału Gospodarowania Majątkiem Komunalnym czasowo przyjmują interesantów w siedzibie OPK, natomiast urzędnicy Wydziału Ewidencji Ludności, czyli pracownicy zajmujący się m. in. wymianą dowodów osobistych, zajmują na razie pomieszczenie, w którym do końca listopada miała siedzibę Straż Miejska. W tej chwili pomieszczenia Wydziału Ewidencji Ludności są remontowane.

W planach są też zmiany, dotyczące lokalizacji innych wydziałów i samodzielnych stanowisk, zarówno na l i II piętrze budynku przy Wigury 1 i w budynku przy Listopadowej 16. Część stanowisk będzie otwarta, m. in. wydziałów: Finansów, Polityki Przestrzennej, Gospodarowania Majątkiem Komunalnym.

Remontu wymagają także pomieszczenia, które do końca 2007 r. zajmował Wydział Komunikacji Starostwa Powiatowego w Zgierzu – Oddział Zamiejscowy w Ozorkowie. Od 2 stycznia Wydział mieści się przy ul. Kościelnej 1.

Prace remontowe są konieczne nie tylko ze względu na przystosowanie pomieszczeń do zmian, związanych z informatyzacją i reorganizacją urzędu, ale wynikają też z fatalnego stanu technicznego części pomieszczeń, które nie były remontowane od kilkudziesięciu lat.

E-urząd dla interesantów :

  • pobieranie wszelkiego rodzaju wniosków przez Internet, wypełnianie ich w domu i odsyłanie drogą elektroniczną – jeśli petent ma podpis elektroniczny, jeśli nie – przyniesienie lub wysłanie pocztą wypełnionego formularza do urzędu.
  • w ramach e-urzędu, na stronie internetowej urzędu, znajdować się będą instrukcje wypełniania formularzy.
  • interesant będzie mógł zadać e-mailem pytanie pracownikowi, który zajmuje się jego sprawą i uzyska informacje, na jakim sprawa jest etapie i kiedy zostanie załatwiona.
  • w urzędzie pojawią się dwa tzw. kioski informatyczne, w których każdy petent będzie mógł skorzystać z Internetu i np. "ściągnąć" potrzebny mu formularz.
  • na parterze w urzędzie zostanie usytuowane biuro obsługi interesanta, gdzie pracownik będzie przyjmować dokumenty i druki "na papierze", a następnie będzie skanować i wysyłać drogą elektroniczną do właściwego wydziału.

Pracownicy urzędu będą korzystać tylko z drogi elektronicznej przy przesyłaniu informacji między komórkami organizacyjnymi urzędu, jednostkami podległymi i innymi urzędami.

Wprowadzenie e-urzędu umożliwi mieszkańcom Ozorkowa załatwienie wielu spraw przez internet "bez wychodzenia z domu", skróci czas oczekiwania na wydanie decyzji i usprawni obsługę interesantów.

Źródło: "Wiadomości Ozorkowskie"
Reklama