Warto być za!

Intencją kampanii społecznej "Warto być za" jest wsparcie obywateli, którzy z powodu ubóstwa nie mogą uczestniczyć w ważnych aspektach życia społecznego – gospodarczych, politycznych czy kulturowych.

Celem kampanii jest aktywizacja i wsparcie organizacji pozarządowych w realizacji projektów adresowanych do najbiedniejszych. Pośrednim celem jest stworzenie społeczeństwa obywatelskiego w Polsce poprzez włączenie w działania społeczności lokalnych.

W ramach akcji zostanie ogłoszony konkurs. Jego przedmiotem będzie wyłonienie i realizacja projektów mających na celu promowanie i wspieranie działań podejmowanych przez organizacje pozarządowe na rzecz poprawy jakości życia osób, które z powodów będących poza ich kontrolą nie mogą uczestniczyć w normalnych aktywnościach w społeczeństwie.

 

Boso, ale w ostrogach

Celem projektu jest podniesienie umiejętności godnego korzystania ze swoich praw oraz wzrost świadomości istnienia obowiązków obywatelskich w procesie aktywnego samodzielnego rozwiązywania trudnych spraw 300 osób bezrobotnych w wieku 25-60 lat, mieszkańców regionu.

polega na udzielaniu porad osobom wykluczonym społecznie, zarówno w Biurze Porad Obywatelskich, jak i w domu zainteresowanego. Porad będzie udzielało 6 doświadczonych doradców i wolontariuszy.

 

Komentarz Marioli Melon

jest częścią działań Fundacji na rzecz ubóstwa w Ozorkowie i okolicach, które prowadzimy od 3 lat. Prócz poradnictwa organizujemy żywność z programu PEAD 2006 i zabieramy dzieci z rodzin ubogich na wyjazdy plenerowo-edukacyjne.

Głównym celem projektu jest poradnictwo obywatelskie skierowane do osób bezrobotnych. Zależy nam aby pomóc przede wszystkim tym, którzy nie chcą przyjść i skorzystać z naszej pomocy, jedni dlatego, że nie ufają a drudzy dlatego, że są zbyt dumni. "Boso ale w ostrogach" jak napisał Grzesiuk.

By trafić do szerszej społeczności wydamy poradnik, który rozpowszechnimy wśród beneficjentów projektu oraz w lokalnych instytucjach. Zawierać będzie informacje niezbędne do rozwiązania problemu bezrobocia, wskazując instytucje, do których należy się zwrócić.

 

ZAGŁOSUJ!