Reklama

Młodzieżowy Dom Kultury im. Małego Księcia w Ozorkowie zaprasza do udziału w I Ogólnopolskim Konkursie Fotograficznym „Woda bijącym sercem przyrody”.

REGULAMIN
I OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO
„WODA BIJĄCYM SERCEM PRZYRODY”

 1. Organizator  – Młodzieżowy Dom Kultury im. Małego Księcia w Ozorkowie, ul. Listopadowa 6b.
 2. Cele konkursu:
  • rozbudzenie pasji badawczej dzieci i młodzieży,
  • stworzenie warunków bezpośredniego kontaktu z otoczeniem przyrodniczym,
  • ukierunkowanie aktywności dzieci i młodzieży tak, aby się wdrażała  do rozumnego, skutecznego, a zarazem etycznego działania wobec środowiska,
  •  wzbudzenie chęci poznawania przyrody w terenie, która  daje radość przeżywania jej piękna i satysfakcję z działania na rzecz środowiska,
  • ukształtowanie świadomości o traktowaniu przyrody jako integralnej części świata,
  • przedstawienie globalnego problemu jakim są skutki działalności człowieka,
  • stworzenie warunków korzystania z różnorodnych form spędzania czasu wolnego.
 3. Warunki uczestnictwa:
  • konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży szkolnej oraz fotografików amatorów,
  • praca konkursowa musi się składać się z pięciu zdjęć o wymiarze .10cm x 15cm zgodnych z tematyką konkursu,
  • uczestnicy konkursu są zobligowani do opłaty akredytacyjnej w wysokości  5 zł – wpłata na konto:
   PKO BP S.A. O/Zgierz Nr 22 1020 3440 0000 7002 0016 0267 bądź w sekretariacie biura organizacyjnego,
  • każde ze zdjęć musi być opisane: Imię, Nazwisko, Wiek,
  • organizator zastrzega sobie prawo do przesłanych prac – prace nie będą zwracane,
  • pracę wraz w wypełnioną kartą zgłoszenia należy przesłać na adres biura organizacyjnego:
   Młodzieżowy Dom Kultury im. Małego Księcia
   ul. Listopadowa 6B
   95-035 Ozorków
   w terminie do dnia 11.10.2005 r. (liczy się data stempla pocztowego),
  • kartę zgłoszenia należy wypełnić drukowanymi literami,
  • tutaj można znaleźć formularz zgłoszeniowy (można go wydrukować lub wysłać e-mailem), ale sama praca musi być fizycznie przesłana lub w inny sposób dostarczona do naszej placówki,
  • informacje na temat laureatów będzie można uzyskać  w dniu 20.10.2005 r., pod numerem telefonu (0 42) 718 93 53 bądź  na stronie internetowej. Lista laureatów nie zawiera informacji na temat uzyskanych miejsc.
 4. Kryteria oceny:
  • zgodności prac z tematem wiodącym,
  • atrakcyjności miejsc fotografowanych,
  • umiejętności fotograficznych uczestników.
 5. Kategorie wiekowe:
  • szkoły podstawowe,
  • gimnazjum,
  • szkoły ponadgimnazjale,
  • dorośli – amatorzy fotograficy.
 6. Termin wystawy prac i wręczenie nagród nastąpi 25.10.2005 r.  o godzinie 1100 w budynku Młodzieżowego Domu Kultury im. Małego Księcia
 7. Nagrody (I, II, III oraz 3 wyróżnienia w każdej kategorii) przyznaje Jury Konkursowe:
 8. Postanowienia końcowe:
  • organizator zastrzega sobie prawo do zmian w powyższym regulaminie,
  • wszelkie informacje dotyczące konkursu można uzyskać pod numerem tel. (0 42) 718 93 53.
Reklama