Reklama

Projekt Zarządu Powiatu Zgierskiego w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Ogolnokształcących w Ozorkowie kilka tygodni na przełomie stycznie i lutego zajmował żywo społeczność lokalną. Sprawa uzyskała wreszcie pomyślny dla szkoły finał.

W zwiazku z nie wyrażeniem przez Łódzkiego Kuratora Oświaty zgody na projektowane zmiany organizacyjne w funkcjonowaniu szkół ponadgimnazjalnych na terenie Powiatu, Zarząd Powiatu Zgierskiego na swym posiedzeniu w dniu 11 lutego 2004r. postanowił odstapić od projektowanych zmian organizacyjnych.

Dyrekcja, Rada Pedagogiczna i rada Rodziców Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Ozorkowie dziękują przyjaciołom szkoły za wsparcie i podpisanie list protestacyjnych. Uzyskaliśmy 3380 podpisów. Kierujemy do Przyjaciół list otwarty:


„Z ogromną wdzięcznością przyjęliśmy pełne determinacji i oddania działania Państwa w sprawie zachowania autonomii naszej szkoły – Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Ozorkowie.
Składamy na ręce Państwa podziękowania za zaangażowanie, bezinteresowność, jedność w działaniu oraz docenienie najwyższego dobra – dobra naszych uczniów.
Wiele dla nas znaczy Państwa pomoc. Cieszymy się, że możemy Państwa nazwać przyjaciółmi naszej szkoły”

Dziękujemy:

 1. 3380 ozorkowianom,

 2. Burmistrzowi miasta Ozorkowa p. Piotrowi Gizińskiemu i Radnym Rady Miejskiej w Ozorkowie,

 3. Burmistrzom miasta Ozorkowa poprzednich kadencji: p. Eugeniuszowi Kowalczylkowi i p. Jerzemu Janickiemu,

 4. Wójtowi gminy Ozorków p. Władysławowi Sobolewskiemu oraz Przewodniczącemu Rady Gminy p. Dariuszowi Figasińskiemu i Radnym Rady Gminy,

 5. Wójtowi gminy p. Ryszardowi Nowakowskiemu i Przewodniczącemu Rady Gminy p. Mirosławowi Gajewskiemu,

 6. Przewodniczącemu Rady Podregionu NSZZ „Solidarność” w Ozorkowie p. Henrykowi Formickiemu, p. Małgoracie Borsiak – Przewodniczącej Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” Nauczycieli w Ozorkowie oraz p. Mirosławie Karolak – Przewodniczącej NSZZ „Solidarność” Emerytów i Rencistów,

 7. Przewodniczącej ZNP w Ozorkowie p. Mirosławie Kaczmarek,

 8. Prorektor Uniwersytetu Łódzkiego – prof. Dr hab. Elizie Małek,

 9. Dyrekcji, Radzie Pedagogicznej i Radzie Rodziców Szkoły Podstawowej Nr 5 w Ozorkowie,

 10. Dyrekcji, Radzie Pedagogicznej, Radzie Rodziców i Pracownikom Szkoły Podstawowej Nr 4 w Ozorkowie,

 11. Dyrekcji i Radzie Pedagogicznej Gimnazjum w Leśmierzu.Dyrekcja, Rada Pedagogiczna
i Rada Rodziców
Zespołu Szkół Ogólnokształcacych
w Ozorkowie

Reklama