Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego pn. „Koncert”Muzyka zaklęta w czasie”
Reklama

Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i
o wolontariacie (t.j.: Dz.U. z 2023, poz. 571 publikujemy ofertę złożoną przez
Stowarzyszenie Przyjaciół Kolarstwa i Turystyki Rowerowej PELETON z Parzęczewa na
realizację zadania publicznego pt.

„Pumptrack Parzęczew 2024”.

Zgodnie z ust. 4 w/w artykułu, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia, można zgłaszać
uwagi dotyczące oferty na formularzu uwag.

 

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego – pt. „Pumptrack Parzęczew 2024”.

Reklama