Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego pn. „Koncert”Muzyka zaklęta w czasie”
Reklama

Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i
o wolontariacie (t.j.: Dz.U. z 2023, poz. 571 ze zm.), publikujemy ofertę złożoną przez
Stowarzyszenie Dolina Skrzatów z Chociszewa na realizację zadania publicznego pt.

?Koncert ?Muzyka zaklęta w czasie

Zgodnie z ust. 4 w/w artykułu, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia, można zgłaszać
uwagi dotyczące oferty na formularzu uwag.

 

Uproszczona oferta zadania publicznego pn. Muzyka zaklęta w czasie

Reklama