Reklama

W sierpniu burmistrz Jacek Socha złożył wniosek o dofinansowanie inwestycji w zakresie rozbudowy i modernizacji bazy sportowo-rekreacyjnej w mieście o wartości w sumie blisko 6 mln zł.
We wniosku znalazło się pięć zadań:
Przebudowa boiska sportowego przy ul. Łęczyckiej 1
Najważniejszym etapem inwestycji będzie wykonanie systemu odwodnienia za pomocą systemu drenarskiego. Brak odwodnienia wielokrotnie uniemożliwiał przeprowadzenie meczów i treningów.
Kolejnym etapem będzie wykonanie nawierzchni trawiastej oraz instalacji nawodnienia.
Ostatnim etapem będzie montaż wyposażenia sportowego, tj. wiat dla zawodników, bramek piłkarskich, piłkochwytów.
Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku od ul. Starzyńskiego do zalewu „Starówka”. Ścieżka będzie przebiegać od. ul. Starzyńskiego, przez ul. Południową, do ul. Kochanowskiego, a następnie do zalewu miejskiego. Wzdłuż ścieżki zamontowane będą ławki, kosze na śmieci.
Modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej nr 2
W ramach zadania zaplanowano zerwanie istniejącego asfaltu i wykonanie nawierzchni poliuretanowej. Boisko wyposażone będzie w sprzęt do koszykówki i piłki ręcznej, piłkochwyty oraz w ławki, kosze na śmieci.
Modernizacja kortu tenisowego przy ul. Traugutta 2
Planowane jest zerwanie istniejącego podłoża i wykonanie nawierzchni z trawy syntetycznej z piaskiem kwarcowym po wyprofilowaniu terenu i wykonaniu podbudowy z betonu i kruszywa. Zamontowany zostanie osprzęt do gry w tenisa (tuleje, słupki, siatka), ławki, kosze na śmieci.
Zakup i montaż ogólnodostępnego kontenera socjalnego na terenie plaży przy zalewie miejskim. W ramach zadania planuje się wykonanie koniecznych przyłączy, utwardzenie i wyrównanie terenu oraz wykonanie monitoringu obejmującego obszar kąpieliska.
Przewidywany termin zakończenia inwestycji: 30.06.2026 r.
Przewidywana wartość inwestycji: 5 900 000,00 zł
Deklarowana kwota udziału własnego: 590 000,00 zł
Kwota wnioskowanych środków: 5 310 000,00 zł

Reklama