Reklama

W dniu 28 lipca br. podpisała umowę o zadania pn. „Likwidacja skutków silnego wiatru na terenie Gminy Parzęczew” z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

udzielona przez w Łodzi przeznaczona zostanie dla osób poszkodowanych w wyniku działania silnego wiatru w dniu 17.02.2022 r. i będzie polegała na usunięciu i unieszkodliwieniu odpadów będących skutkiem ww. zdarzenia.

Planowane jest odebranie ok. 50 ton azbestu i 70 ton pozostałych odpadów pochodzących ze zniszczonych budynków. Wysokość dotacji udzielonej przez WFOŚiGW w Łodzi to 90 000,00 zł, co stanowi 99% wartości kosztów całkowitych zadania.

Realizacja przedsięwzięcia planowana jest do końca listopada 2022 r.

Reklama