Złoty Medal Akademii Polskiego Sukcesu dla Ozorkowa
Reklama

Akademii Polskiego Sukcesu otrzymało Miasto Ozorków z okazji zakończenia obchodów 25-lecia Polskiego Klubu Biznesu oraz 15-lecia Akademii Polskiego Sukcesu.

Z rąk Prezydenta Fundacji Akademii prof. Henryka Skarżyńskiego nagrodę odebrał wraz z Przewodniczącym Rady Miejskiej Romanem Kłopockim 8 lutego, podczas uroczystej gali na Zamku Królewskim w Warszawie.

Aka­de­mia Pol­skiego Suk­cesu powstała w 2000 r. pod patro­na­tem Sto­wa­rzy­sze­nia Pol­ski Klub Biz­nesu. Działa na rzecz popu­la­ry­zo­wa­nia i pro­mo­wa­nia pol­skich osią­gnięć na are­nie mię­dzy­na­ro­do­wej i kra­jo­wej, ale rów­nież na are­nie regio­nal­nej i środo­wi­sko­wej we wszyst­kich for­mach życia gospo­dar­czego, kul­tu­ral­nego, nauko­wego i spor­to­wego. Dyplomy i medale przy­znała już ponad 500 oso­bom: ludziom biz­nesu, nauki, kul­tury i sztuki oraz sportu.

Reklama