Wyprawka szkolna 2015
Reklama

Urząd Miejski w Ozorkowie informuje, iż rodziny w trudnej sytuacji życiowej oraz rodzice/opiekunowie prawni uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego wydanymi przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych, mogą ubiegać się o zakupu podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. „.

Program ?Wyprawka szkolna? w 2015 r.

Zgodnie z rozwiązaniami zaproponowanymi w programie w 2015 r. pomocą w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego , obejmie się:

 1. uczniów uczęszczających w roku szkolnym 2015/2016 do klasy III szkoły podstawowej
 2. uczniów:
  • słabowidzących
  • niesłyszących,
  • słabosłyszących,
  • z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
  • z niepełnoprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
  • z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
  • z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
  • z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona powyżej

? posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, zwanej dalej ?ustawą?, uczęszczających w roku szkolnym 2015/2016 do klas III, V i VI szkół podstawowych dla i młodzieży oraz klasy II i III gimnazjum

W przypadku uczniów wymienionych w punkcie 1, którzy będą ubiegać się o pomoc na podstawie kryterium dochodowego w 2015 r. utrzymano w projekcie programu jednolite kryterium dochodowe, z ustawy o świadczeniach rodzinnych. Oznacza to, że w br. kwota uprawniająca do otrzymania pomocy wynosić będzie do 574 zł na osobę w rodzinie.

wymienieni w punkcie 2 mogą ubiegać się o pomoc bez względu na wysokość dochodu na osobę w rodzinie

Dofinansowanie zakupu podręczników będzie wynosić:

 1. dla uczniów uczęszczających do klasy III szkoły podstawowej do 225 zł
 2. dla uczniów słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, uczęszczających do: klasy III szkoły podstawowej do 225 zł
 3. dla uczniów słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, uczęszczających do: klas V i VI szkoły podstawowej do kwoty 325 zł

Wnioski należy składać w sekretariatach szkół do 10 września 2015 r.

Reklama