Reklama

Od 1 września 2013 r. obowiązują przepisy umożliwiające finansowanie z budżetu państwa składek na ubezpieczenie emerytalno-rentowe w okresie sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem własnym, swojego małżonka, lub dzieckiem przysposobionym, m.in. za niżej wymienione osoby: rolnika i domownika podlegającego ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu z mocy ustawy albo na wniosek, rolnika i domownika, który nie podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników, osobę będącą członkiem rodziny rolnika lub domownika, która nie spełnia warunków do podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników.


Aktualne informacje na ten temat dostępne są na stronie http://www.krus.gov.pl/aktualnosci/dokument/artykul/wazne-dla-osob-sprawujacych-osobista-opieke-nad-dzieckiem/.


Okres finansowania składek z budżetu państwa

Uprawnienie do finansowania składek na ubezpieczenie emerytalno-rentowe jest przyznawane na okres:

  • do 3 lat, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez dziecko 5. roku życia,
  • do 6 lat, nie dłużej jednak niż do ukończenia 18. roku życia, w przypadku sprawowania opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym.

UWAGA !
Składka na ubezpieczenie emerytalno-rentowe za osobę sprawującą osobistą opiekę nad dzieckiem finansowana jest ze środków budżetu państwa, od dnia złożenia wniosku.

Dodatkowe warunki przyznania prawa do finansowania składki

Prawo do finansowania z budżetu państwa składek na ubezpieczenie emerytalno-rentowe może zostać przyznane, jeżeli spełnione zostaną następujące warunki, tj.:

  • złożony zostanie, w przypadku osób podlegających ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu w KRUS ? wniosek o finansowanie z dotacji budżetu państwa składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe w związku ze sprawowaniem osobistej opieki nad dzieckiem (do pobrania formularz wniosku), a w przypadku osób dotychczas niepodlegających ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu w KRUS ? wniosek o objęcie ubezpieczeniem emerytalno-rentowym i finansowanie składki na to ubezpieczenie z dotacji budżetu państwa, w związku ze sprawowaniem osobistej opieki nad dzieckiem (do pobrania formularz wniosku);
  • przedłożony zostanie skrócony odpis aktu urodzenia dziecka oraz w przypadku dziecka niepełnosprawnego orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności;
  • osoba sprawująca osobistą opiekę nad dzieckiem nie podlega innemu ubezpieczeniu społecznemu i nie posiada ustalonego prawa do świadczeń z ubezpieczeń społecznych, w tym do emerytury lub renty;
  • rolnik lub domownik prowadzący jednocześnie pozarolniczą działalność gospodarczą lub współpracujący przy jej prowadzeniu, zaprzestanie prowadzenia tej działalności albo zawiesi jej wykonywanie bądź współpracę przy jej prowadzeniu w okresie sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem.
    Oznacza to, że w dniu rozpoczęcia finansowania składki ze środków budżetu państwa, działalność ta nie może być prowadzona;
  • drugi rodzic nie korzysta z prawa do finansowania składek z tytułu sprawowania opieki nad dzieckiem w KRUS albo z prawa do finansowania składek w ZUS na podstawie art. 16 ust. 8 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (m.in. z tytułu pobierania zasiłku macierzyńskiego czy przebywania na urlopie wychowawczym).

Wymiar składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe

Przepisy ustawy umożliwiają finansowanie z dotacji budżetu państwa wyłącznie składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe.

Składka z dotacji budżetu państwa równa jest składce, o której mowa w art. 17 ust. 1 ustawy, stanowiącej 10% emerytury podstawowej.

Jednocześnie Kasa informuje, że osobom, które nie podlegają ubezpieczeniu społecznemu rolników (tzn. nie spełniają warunków do tego ubezpieczenia),  przysługuje prawo wyboru finansowania składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe w ZUS lub KRUS.

Podstawa prawna:
art. 2 ustawy z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz innych ustaw (Dz.U. z 2013 r. poz. 983).

Reklama