Reklama

Ogłasza o przystąpieniu do sporządzenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Parzęczew: dla działek nr ewid. 703 i 704 w obrębie Parzęczew, dla fragmentu obrębu Wytrzyszczki, dla działki nr ewid. 613 w obrębie Parzęczew oraz o przystąpieniu do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko dla w/w zmian planów.

Reklama