Reklama

Od połowy września trwał montaż wyposażenia budynku Regionalnego Centrum Rozwoju. Oprócz mebli biurowych i sprzętu komputerowego  zamontowano elementy, które umożliwią efektywne funkcjonowanie i organizację spotkań oraz szkoleń, m.in. system nagłośnieniowy oraz audiowizualny.

Wyposażenie zostało zakupione w ramach projektu pn.: „Rewitalizacja miejscowości Parzęczew – etap IV”. Sprzęt i meble dostarczyły firmy: Autoryzowany Salon Fabryki Mebli, Rafał Szkopiecki, Music Center S.C. M. Rybicka, A. Rybicki, Przedsiębiorstwo Optimus Sp. z o.o. oraz Unigastro Sp. z o.o. Wartość zakupionego wyposażenia to  644 335,83 zł, z czego 424 687,78 zł stanowi dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, a 219 648,05 zł to wkład własny Gminy Parzęczew.

Obiekt będzie służył jako przestrzeń biurowa, konferencyjna i szkoleniowa. Będą odbywać się tutaj zarówno warsztaty edukacyjne, występy artystyczne, jak i spotkania lokalnych instytucji, będące ważnym elementem współpracy i komunikacji między różnymi podmiotami na poziomie lokalnym.

Regionalne Centrum Rozwoju Parzęczew zostało wyposażone w profesjonalną kuchnię, dzięki której możliwa będzie realizacja pełnej oferty konferencyjno-szkoleniowej oraz wydarzeń okolicznościowych.

Obiektem będzie zarządzała spółka komunalna pod nazwą Regionalne Centrum Rozwoju Parzęczew.

Projekt pn.: „Rewitalizacja miejscowości Parzęczew – etap IV” jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa VI Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu, Działanie VI.3 Rewitalizacja i rozwój potencjału społeczno-gospodarczego, Poddziałanie VI.3.1 Rewitalizacja i rozwój potencjału społeczno-gospodarczego – ZIT.

Reklama