Reklama

Powiatowy Urząd Pracy w Zgierzu informuje, iż od dnia 11 września 2023 roku do dnia 15 września 2023 roku prowadził będzie nabór wniosków na poniższe formy wsparcia m.in. w ramach projektu „Aktywizacja osób pozostających bez pracy w powiecie zgierskim” ze środków Unii Europejskiej w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027, dla Działania FELD.07.01 „Aktywizacja zawodowa – PUP” Priorytetu FELD.07 „Fundusze europejskie dla zatrudnienia i integracji w Łódzkiem”:
• staże,
• prace interwencyjne,
• szkolenia dla osób bezrobotnych,
• bony na zasiedlenie dla osób bezrobotnych do 30 roku życia.

W ramach projektu mogą być skierowane osoby bezrobotne zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Zgierzu, w szczególności osoby znajdujące się w trudnej sytuacji na rynku pracy, zwłaszcza:
• osoby młode (w wieku 18-29 lat),
• osoby starsze (w wieku 55 lat i więcej),
• osoby długotrwale bezrobotne (bezrobotne pozostające w rejestrze powiatowego urzędu pracy przez okres ponad 12 miesięcy w okresie ostatnich 2 lat, z wyłączeniem okresów odbywania stażu i przygotowania zawodowego dorosłych),
• osoby z niepełnosprawnościami,
• kobiety,
• osoby o niskich kwalifikacjach (tj. osoby bez wykształcenia, z wykształceniem podstawowym, gimnazjalnym, ponadgimnazjalnym, policealnym).

Zgodnie z „Wytycznymi dotyczącymi realizacji projektów z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w regionalnych programach na lata 2021-2027”, w przypadku projektów skierowanych do osób w wieku 15-29 lat, udział takiej osoby w projekcie EFS+ poprzedzony jest oceną umiejętności cyfrowych oraz – w razie potrzeby – uzupełnieniem poziomu kompetencji.

Aktualne druki wniosków oraz Informacje dotyczące ww. form wsparcia dostępne są na stronie internetowej https://zgierz.praca.gov.pl w zakładce Dokumenty do pobrania.

Strona główna | WORTAL

Reklama