Reklama
Strona główna Aktualności Gmina Parzęczew

Przypominamy! Zgłoś przydomową oczyszczalnię ścieków i szambo do ewidencji

0
Ewidencja zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków

Obowiązki właścicieli nieruchomości w zakresie pozbywania się nieczystości ciekłych

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt. 2, 3a, 3b  oraz art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U z 2022 poz. 2519 z późn. zm ) właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez:

przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej,lub, w przypadku gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, spełniającą wymagania określone w przepisach odrębnych;pozbywanie się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych w sposób zgodny z przepisami ustawy i przepisami odrębnymi,udokumentowanie w formie umowy korzystania z usług wykonywanych przez przedsiębiorę posiadającego zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych, poprzez okazanie umowy i dowodu uiszczania opłat za te usługi.

Oznacza to, że wszędzie tam, gdzie nie ma kanalizacji sanitarnej właściciele nieruchomości zobowiązani są do wyposażenia nieruchomości w zbiornik bezodpływowy (szambo) lub przydomową oczyszczalnię ścieków.

Obowiązek zgłoszenia zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków

Wójt Gminy Parzęczew informuje, że zgodnie z art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U z 2022 poz. 2519 z późn. zm.) Gmina prowadzi ewidencję zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków.

Wpisy do ewidencji dokonywane są na podstawie zgłoszenia właściciela lub użytkownika nieruchomości na której zlokalizowany jest zbiornik bezodpływowy lub przydomowa oczyszczalnia ścieków.

Druki zgłoszeń dostępne są w Urzędzie Gminy w Parzęczewie  w pok. 27 oraz na stronie Ankieta dot. POŚ i zbiorników bezodpływowych.

Właściciele nieruchomości, na których znajduje się zbiornik bezodpływowy na nieczystości ciekłe (szambo) lub przydomowa oczyszczalnia ścieków, zobowiązani są do zawarcia umowy na wywóz nieczystości ciekłych z przedsiębiorcą posiadającym zezwolenie Wójta Gminy Parzęczew na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków.

Zgodnie z przepisami nieczystości ciekłe gromadzone w zbiornikach bezodpływowych (szambach) lub osadnikach w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków należy usuwać z częstotliwością:

nieczystości ciekłe gromadzone w zbiornikach bezodpływowych należy usuwać z taką częstotliwością, aby nie dochodziło do przepełnienia zbiornika i wylewania się nieczystości na powierzchnię gruntu,nieczystości ciekłe gromadzone w osadnikach w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków należy usuwać z częstotliwością wynikającą z instrukcji eksploatacji oczyszczalni, gwarantującą prawidłową pracę oczyszczalni.

Odbiór trzeba udokumentować!

Podczas kontroli, właściciele nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych obowiązani są do udokumentowania korzystania z usług wykonywanych przez przedsiębiorcę posiadającego odpowiednie zezwolenie – przez okazanie umów na wywóz nieczystości ciekłych i dowodów uiszczania opłat za te usługi.

Właściciele nieruchomości maja obowiązek przechowywania dokumentów potwierdzających wywóz nieczystości ciekłych przez 3 lata, w przypadku osób fizycznych (pods. pr. Kodeks cywilny tzw. terminy przedawnień ) lub 5 lat, w przypadku przedsiębiorców (pods. pr. ustawa o rachunkowości).

W związku z powyższym przypominamy, że właściciele nieruchomości, którzy jeszcze nie mają podpisanych umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków, zobowiązani są do niezwłocznego zawarcia umowy na wywóz nieczystości ciekłych z podmiotem uprawnionym.

Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wprowadziła obowiązek regularnej kontroli nieruchomości w zakresie pozbywania się nieczystości ciekłych (Art. 6 ust. 5aa ustawy). Kontrole przeprowadzane będą przez upoważnionych pracowników Urzędu Gminy w Parzęczewie.

Kontrola obejmuje w szczególności:

posiadanie przez właścicieli nieruchomości umowy zawartej z przedsiębiorcą posiadającym zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych,posiadanie przez właścicieli nieruchomości dowodów uiszczenia opłat za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych (faktury, rachunki),częstotliwość opróżniania zbiorników bezodpływowych i osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków.

Za utrudnienie lub uniemożliwienie kontroli nowe przepisy przewidują karę grzywny (art. 10 ust. 2d ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ? kto utrudnia lub udaremnia przeprowadzenie kontroli – podlega garze grzywny)

Niedopuszczalne jest, by ścieki z budynków mieszkalnych były gromadzone lub wywożone wspólnie z gnojówką lub gnojowicą na grunty rolne.

Pozbywanie się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych niezgodnie z przepisami prawa podlega przepisom Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia oraz karze grzywny (art. 10 ust. 2 i 2a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach).

Podmioty uprawnione do zawarcia umowy

Wykaz podmiotów prowadzących działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Parzęczew można znaleźć na stronie https://bip.parzeczew.nv.pl/a,14640,dla-interesanta-gospodarka-odpadami-komunalnymi.html.

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Exit mobile version