Przyjmowanie wniosków PUP
Reklama

Powiatowy Urząd Pracy w Zgierzu uprzejmie informuje, iż planuje wydawanie i przyjmowanie wniosków w ramach poniższych instrumentów rynku pracy w następujących terminach:

od dnia 16 stycznia 2023 r. do dnia 15 lutego 2023 r.

prace interwencyjne (refundacja przez okres do 6 m-cy do wysokości zasiłku dla bezrobotnych oraz składki na ubezpieczenia społeczne od refundowanego wynagrodzenia),

roboty publiczne (refundacja przez okres do 6 m-cy  do wysokości 50% przeciętnego wynagrodzenia oraz składki na ubezpieczenia społeczne od refundowanego wynagrodzenia),

zwrot kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne dla podmiotu prowadzącego dom pomocy społecznej lub jednostki organizacyjnej wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej (refundacja przez okres do 12 m-cy do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę)

staże (maksymalnie na okres do 6 m-cy)

Aktualne druki wniosków oraz informacje dotyczące ww. form wsparcia dostępne będą w terminach naborów na stronie internetowej https://zgierz.praca.gov.pl w zakładce Dokumenty do pobrania.

Ponadto informujemy, że z uwagi na ograniczone środki finansowe w roku 2023 r. nie będą finansowane: studia podyplomowe dla bezrobotnych i poszukujących pracy, stypendia z tytułu kontynuowania nauki, koszty opieki nad dzieckiem do lat 7, koszty dojazdu w przypadku szkoleń indywidualnych, koszty szkoleń dla poszukujących pracy.

Reklama