Informacja o wstrzymaniu naboru wniosków na przydomowe oczyszczalnie ścieków dla osób fizycznych
Reklama

28 grudnia 2022 r  – uruchomienie naboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 5.1. „Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem jest ograniczenie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof” objętych PROW 2014–2020

W dniu 20 grudnia 2022 r. w  ARiMR podano do publicznej wiadomości informację o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy uruchomiono nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu „Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem jest ograniczenie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof”.

Termin naboru to 28 grudnia 2022 r. – 24 luty 2023 r.

Pomoc przyznaje się:
rolnikowi (osobie fizycznej, osobie prawnej, spółce osobowej albo wspólnikom spółki cywilnej), który:

− jest posiadaczem samoistnym lub zależnym nieruchomości położonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na której prowadzi chów lub hodowlę nie mniej niż 50 świń średniorocznie lub zrealizował zobowiązanie rolno-środowiskowo-klimatyczne w ramach wariantu 7.4. „Zachowanie lokalnych ras świń”;

− posiada numer identyfikacyjny nadany w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności.

W przypadku, gdy rolnikiem jest osoba fizyczna, na dzień złożenia wniosku musi spełniać dodatkowo następujące warunki:

Reklama