Informacja o wstrzymaniu naboru wniosków na przydomowe oczyszczalnie ścieków dla osób fizycznych
Reklama

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 15 grudnia 2022 roku o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz.U. z 2022 r. poz. 2687) Wójt Gminy Ozorków informuje o możliwości  ubiegania się o zwrot podatku VAT.

Celem refundacji podatku VAT jest wsparcie gospodarstw domowych używających urządzeń grzewczych zasilanych paliwami gazowymi w formie rekompensaty w 2023 r. podatku VAT na gaz ziemny.

Wniosek składa się  w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej wniosek.
 Rekompensata dotyczy podatku VAT za gaz dostarczony w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.
Wysokość świadczenia to równowartość kwoty podatku VAT wynikającej z opłaconej faktury za okres objęty wnioskiem.
Termin składania wniosku: do 29 lutego 2024 r. lub w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych.
Do wniosku o refundację podatku VAT należy dołączyć:

Reklama