Fot. ug-ozorkow.pl
Reklama

W dniu 8 listopada odbył się komisyjny odbiór prac wykonanych w ramach zadania pn. Utrzymanie urządzeń melioracji wodnych podstawowych i wód istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, nazwa zadania: rz. Kanał Sierpów, nr zadania: KZ/331/31/I-Łd/18/2013.

Inwestorem robót był Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Łodzi, a Wykonawcą ? Wojewódzki Związek Spółek Wodnych w Łodzi, z siedzibą w Strykowie.

W ramach zadania wykonano prace w zakresie udrożnienia i oczyszczenia koryta Kanału Sierpów na terenie Gminy Ozorków w sołectwach Sierpów i Solca Mała, na odcinku 3310 mb.

Zakres prac obejmował:

  • wykoszenie skarp wraz z usunięciem i zagospodarowaniem wykoszonej roślinności,
  • wycięcie odrostów powstałych po wycięciu zakrzaczeń wraz z ich usunięciem,
  • oczyszczenie budowli komunikacyjnych (przepustów) oraz budowli hydrotechnicznych z namułu wraz z rozplantowaniem,
  • punktowe uzupełnienie ubytków umocnienia skarp kiszką faszynową.

Odbioru robót dokonała Komisja w składzie:

  • Pan Kazimierz Kaźmierczak ? przedstawiciel Inwestora,
  • Pan Adam Wójtowicz ? Koordynator robót z ramienia WZMiUW w Łodzi,
  • Pan Ryszard Tyszkiewicz ? Wykonawca,

przy udziale przedstawicieli Urzędu Gminy Ozorków:

  • Pana Wojciecha Brzeskiego ? Sekretarza Gminy Ozorków,
  • Pani Elżbiety Szamałek ? Kierownika Urzędu Gminy.

Realizacja ww. prac jest wynikiem bardzo dobrej współpracy pomiędzy Wójtem Gminy Władysławem Sobolewskim a Wojewódzkim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych w Łodzi. Wykonane prace przyczynią się do poprawy stanu technicznego Kanału Sierpów oraz pozytywnie wpłyną na szeroko pojęte działania w zakresie przeciwdziałania ewentualnym negatywnym skutkom podtopień spowodowanych wodami opadowymi, czy też wodami roztopowymi.

Źródło: ug-ozorkow.pl

Reklama