Reklama

Informujemy, że Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi rozpoczyna realizację „Programu dla przedsięwzięć w zakresie gospodarki ściekowej dla osób fizycznych – dotacje na częściowe spłaty kapitału kredytów bankowych przeznaczonych na wykonanie przyłączy kanalizacyjnych”.

Program ma na celu wsparcie gospodarki ściekowej województwa łódzkiego poprzez dofinansowanie budowy przyłączy kanalizacyjnych do budynków mieszkalnych, po to by umożliwić oczyszczenie ścieków socjalno-bytowych. Zgodnie z założeniami Funduszu Program ma być wdrażany w latach 2011-2013, a środki finansowe wydatkowane do końca marca 2014 roku. W całym okresie realizacji programu planuje się dofinansowanie budowy 3000 sztuk przyłączy.

O dotację na częściowe spłaty kapitału kredytów bankowych będą mogły się ubiegać osoby fizyczne, które posiadają prawo do dysponowania jednorodzinnym lub wielorodzinnym budynkiem mieszkalnym, do którego wykonywane jest przyłącze kanalizacyjne. będzie mogła objąć do 40% kosztów zakupu materiałów i urządzeń niezbędnych do realizacji przyłącza oraz wykonania robót budowlano – montażowych. Koszty te nie mogą przekroczyć kwoty 1 000,00 zł za 1 mb wykonanego przyłącza. Opracowanie dokumentacji projektowej i opłaty administracyjne nie będą objęte dotacją, ale mogą zostać objęte kredytem.

Wnioski o dotację z przeznaczeniem na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego będą składane w bankach, które podpiszą z WFOŚiGW w Łodzi umowę o współpracy w zakresie współfinansowania zadań objętych Programem. Planuje się, że oferta będzie dostępna dla osób fizycznych na przełomie I i II kwartału 2011 r. Obecnie trwa procedura wyboru banków do współpracy w tym zakresie.

Szczegółowe informacje dotyczące realizacji „Programu dla przedsięwzięć w zakresie gospodarki ściekowej dla osób fizycznych – dotacje na częściowe spłaty kapitału kredytów bankowych przeznaczonych na wykonanie przyłączy kanalizacyjnych” dostępne są na stronie internetowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi: www.wfosigw.lodz.pl

Informacje na temat postępu prac w zakresie wdrażania Programu będzie można znaleźć również na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Ozorkowie: www.umozorkow.pl oraz w biuletynie WIADOMOŚCI OZORKOWSKIE.

umozorkow.pl

Reklama