Reklama

W dniu 20.07.2009r. w ramach nadzoru sanitarnego nad jakością wody przeznaczonej do kąpieli pobrano próbkę wody z Kąpieliska „Starówka” w Ozorkowie ul. Wiejska.

Przeprowadzone badanie laboratoryjne próbki wody wykazało obecność w 1000ml wody bakterii Salmonella. Świadczy to, o znacznym pogorszeniu się jakości wody w kąpielisku i stanowi naruszenie wymagań zawartych w załączniku nr 1 do cytowanego na wstępie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 16 października 2002r. w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać woda w kąpieliskach. Woda w obecnym stanie może stanowić bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia osób kąpiących się.

Całość dokumentu w więcej…

Decyzja

 

            Państwowy Inspektorat Sanitarny w Zgierzu, działający na mocy art. 4 ust.1, art. 12 ust. 1 oraz art. 27 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2006r. Nr 122, poz. 851; ostatnia zmiana Dz. U. z 2009r. Nr 20, poz. 106) i § 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 16 października 2002r. Nr 183, poz. 1530)

– po przeanalizowaniu sprawozdania z badania wody Kąpieliska „Starówka” w Ozorkowie, ul. Wiejska z dnia 24.07.2009r. (sprawozdanie nr PSSE-OL-LHK/3/59-1/2009)

 

  1. zakazuje kąpieli w kąpielisku „Starówka” w Ozorkowie, ul. Wiejska, do czasu uzyskania pozytywnych wyników badania wody w zakresie bakteriologicznym.
  2. nakazuje wywiesić na terenie kąpieliska informacje o zakazie kąpieli.

 

Uzasadnienie

 

W dniu 20.07.2009r. w ramach nadzoru sanitarnego nad jakością wody przeznaczonej do kąpieli pobrano próbkę wody z Kąpieliska „Starówka” w Ozorkowie ul. Wiejska.

Przeprowadzone badanie laboratoryjne próbki wody wykazało obecność w 1000ml wody bakterii Salmonella. Świadczy to, o znacznym pogorszeniu się jakości wody w kąpielisku i stanowi naruszenie wymagań zawartych w załączniku nr 1 do cytowanego na wstępie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 16 października 2002r. w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać woda w kąpieliskach. Woda w obecnym stanie może stanowić bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia osób kąpiących się.

 

Pouczenie:

1)      Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Łodzi ul. Wodna 40, za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zgierzu ul. Struga 23, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

2)      Wniesienie odwołania nie wstrzymuje wykonania obowiązku wynikającego z decyzji.

3)      Na mocy art. 10 § 2 Kpa ze względu na niebezpieczeństwo dla zdrowia i życia ludzkiego odstąpiono od wydania zawiadomienia o wszczęciu postępowania administracyjnego.

Reklama