blizejciebie.png
Reklama

Ośrodek Rehabilitacji dla Dzieci i Młodzieży Stowarzyszenia Monar wraz
z ośrodkiem dla bezdomnych w Ozorkowie właśnie rozpoczęły wspólną
inwestycję, która – jak twierdzą – jest jedyną taką w całym kraju. W pobliżu ośrodków budowany jest nowy dom, w którym znajdować ma się m.in. studio nagrań, siłownia i sauna.

Otrzymaliśmy już zgo­dę na budowę. Zakasali­śmy rękawy i wzięliśmy się do roboty. Dom wzno­szą podopieczni obydwu zaprzyjaźnionych placó­wek – mówi Piotr Adamiak, kierownik ośrodka Mo­nar. – Materiały budow­lane przekazali nam wcze­śniej współpracujący z na­mi przedsiębiorcy.

Kierownik Adamiak zapewnia, że inwestycja nie jest fanaberią. Choć przy­znaje, że przez niektórych mieszkańców właśnie w ten sposób może być odebrana.

Nie przejmuję się uwa­gami, że tego typu luksu­sy są nie dla naszych pod­opiecznych – mówi Piotr Adamiak. – Budowa do­mu to element terapii. Podopieczni muszą nabrać przekonania o wła­snej wartości. Udowod­nić sobie, że są w stanie coś trwałego zbudować. Siłownia jest także po­trzebna w procesie pozy­tywnego spojrzenia na swoje ciało. Ci ludzie ma­ją ogromne kompleksy, z którymi będą walczyć poprzez ćwiczenia fizycz­ne.

Sauna to również ele­ment terapii. Organizm człowieka, który kiedyś przyjmował narkotyki, jest zatruty. Sauna pozwo­li na szybsze pozbycie się toksyn.
Po co studio nagrań? – pyta Adamiak i sam sobie odpowiada. – Nasza młodzież jest uzdolniona muzycznie. W studiu bę­dą nagrywać piosenki. Chcemy także uruchomić internetowe Radio Monar.

Jak opowiada kierow­nik, w nowym komplek­sie będą jeszcze warsztat ślusarski i kuchnia. Dom ma być zbudowany do lip­ca br. Wyposażenie naj­szybciej pojawić ma się w siłowni.

Rozpoczęliśmy już w tej sprawie rozmowy z Mariuszem Pudzianowskim – zdradza P. Ada­miak. – Wyposażenie in­nych pomieszczeń rów-eż będzie od naszych przyjaciół biznesmenów i przedsiębiorców. Chciał­bym dodać, że z komplek­su będą mogli korzystać nie tylko nasi podopiecz­ni, ale także mieszkańcy Ozorkowa. Nie będziemy pobierali żadnych opłat. Będzie to forma integra­cji z miejscową społecz­nością. Chcielibyśmy być inaczej postrzegani przez społeczeństwo. Do tej po­ry, niestety, pokutuje ne­gatywne nastawienie do byłych narkomanów i al­koholików. Pora to zmie­nić.

 

Bliżej Ciebie 2008-02-16

TEKST: (STOP) 

Reklama