Reklama

Stypendia na wyrównywanie szans edukacyjnych przyznawane w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego
dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i studentów
Starostwo Powiatowe w Zgierzu informuje, że rozpoczęło przyjmowanie kart informacyjnych od kandydatów do stypendium na wyrównywanie szans edukacyjnych w ramach programów stypendialnych:
1. przeznaczonego dla uczniów pochodzących z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej(1), mieszkających na obszarach wiejskich(2) – stałe zameldowanie, podejmujących naukę lub uczących się w szkole umożliwiającej uzyskanie świadectwa dojrzałości lub maturalnego(3); wsparcie udzielone zostanie uczniom szkół publicznych i niepublicznych, z wyjątkiem szkół dla dorosłych(4);
2. przeznaczonego dla studentów pochodzących z obszarów zmarginalizowanych(5), stale zameldowanych na terenie powiatu zgierskiego; wsparcie zostanie udzielone studentom państwowych i niepaństwowych szkół wyższych działających w systemie dziennym, wieczorowym, zaocznym i eksternistycznym.

Dochodem umożliwiającym ubieganie się o stypendium jest kwota uprawniająca do zasiłku rodzinnego. Jest to dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nieprzekraczający kwoty 504,- zł netto (w przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności kwota nie może przekroczyć 583,- zł netto). Kwoty te ustala się na podstawie dochodu uzyskanego przez rodzinę w roku kalendarzowym 2003.

Wypełnioną i podpisaną kartę informacyjną należy w terminie do dnia 13 sierpnia 2004 r. przesłać lub złożyć na adres: Starostwo Powiatowe w Zgierzu, 95-100 Zgierz, ul. Sadowa 6a (parter, pokój nr 6 w godz. od 800 do 1600. Więcej informacji na temat projektu finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego można uzyskać na stronach internetowych: www.zporr.gov.pl, www.efs.gov.pl lub www.powiat.zgierz.pl.

Złożenie karty informacyjnej nie jest równoznaczne z przyznaniem stypendium.

[link=http://www.zgierz.pl/powiat/ogloszenia/karta_ucznia.pdf]Karta informacyjna kandydata do stypendium dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych kończących się maturą.[/link] /dokument.pdf/

[link=http://www.zgierz.pl/powiat/ogloszenia/karta_studenta.pdf]Karta informacyjna kandydata do stypendium dla studentów.[/link] /dokument.pdf/


1) Pochodzących z rodzin o dochodzie rodziny w przeliczeniu na osobę lub dochodzie osoby uczącej się nie wyższym niż kwota uprawniająca do uzyskania świadczeń rodzinnych zapisana w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 228, poz. 2255). Próg dla danego województwa z zachowaniem powyższego warunku zostanie ustalony w Ramowym Planie Realizacji Działania corocznie przygotowywanym przez Beneficjenta Końcowego / Instytucję Wdrażającą.

2) Za obszary wiejskie uznaje się tereny położone poza granicami administracyjnymi miast; miasta do 5 tys. mieszkańców; miasta do 20 tys. mieszkańców, w których nie ma szkół ponadgimnazjalnych kończących się maturą.

3) Szkoły zdefiniowane w art. 9 ust. 1 pkt 3 lit. od b) do f) ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 z późn. zm.).

4) Szkoły zdefiniowane w art. 3 pkt 15 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 z późn. zm.).

5)Obszary zmarginalizowane to obszary wiejskie położone poza granicami administracyjnymi miast, miasta do 20 tys. mieszkańców, obszary kwalifikujące się do wsparcia w ramach Działania 3.2 ZPORR, zdegradowane dzielnice miast i obszary powojskowe wyznaczone Lokalnym Programem Rewitalizacji.Źródło: powiat.zgierz.pl

Reklama